Sabtu, 11 Julai 2020
19 Zulkaedah 1441

Prinsip - Prinsip Saraan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip saraan?
2. Apakah prinsip-prinsip saraan?
3. Apakah komponen-komponen struktur gaji?
4. Apakah Laporan Gaji yang telah dikeluarkan dalam Sistem Saraan Perkhidmatan Awam?

Penambahbaikan Kaedah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maksimum

1. Siapakah yang layak untuk menerima pemberian pergerakan gaji berdasarkan kadar tetap 3% ini?
2. Adakah jadual gaji dalam Lampiran A dan Lampiran B dalam PP2/2015 mengubah jadual gaji dan kadar KGT yang berkuat kuasa?
3. Apakah syarat-syarat bagi pemberian pergerakan gaji berdasarkan kadar tetap 3%?
4. Mengapakah kadar 3% ditetapkan dalam pelaksanaan penambahbaikan kaedah pemberian Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) di bawah PP2/2015?
5. Bagaimanakah sekiranya pengiraan kadar tetap 3% daripada gaji maksimum dalam Lampiran A dan B PP2/2015, didapati kurang daripada kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) sesuatu gred?
6. Mengapa kadar tetap 3% bagi pegawai di Gred 11 adalah lebih rendah daripada kadar KGT asal bagi gred tersebut?
7. Adakah pegawai yang bersara paksa pada 1 Januari 2015 layak diberi PGT bagi tahun 2015?
8. Adakah Pengurusan Sumber Manusia (PSM) Jabatan perlu membuat pelarasan gaji bagi pegawai yang telah bersara pada 26 Mac 2015 dan belum menerima PGT?
9. Adakah pegawai yang berada di gaji maksimum dan dipinjamkan ke agensi Kerajaan layak menikmati kaedah pemberian PGT di bawah PP2/2015 dan adakah gaji pegawai perlu diselaraskan?
10. Adakah kadar tetap 3% ini akan digunakan pada tiap-tiap kali pemberian PGT bagi pegawai yang memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan?
11. Bagi pegawai yang dinaikkan pangkat, bagaimanakah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat pegawai?
13. Adakah urusan PGT di bawah PP2/2015 mengubah kaedah pengiraan Elaun Memangku?
14. Adakah PP2/2015 terpakai untuk pegawai Contract of Service? Ini kerana berdasarkan P.U.(A) 1/2012, istilah pegawai termasuk pegawai lantikan secara kontrak. Adakah pegawai lantikan kontrak layak menikmati pergerakan gaji berasaskan kadar tetap 3% ini?
15. Bagaimanakah sekiranya seseorang pegawai yang berada di gaji maksimum dikenakan tindakan tatatertib turun pangkat atau turun gaji?

Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Diawalkan Kepada Pegawai Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan Sebelum Tarikh Pergerakan Gaji

1. Adakah pegawai yang Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) pada April namun meninggal dunia pada 2 Februari 2019 layak menerima Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) diawalkan?
2. Adakah pegawai yang meninggal pada 1 Januari 2019 layak diberi PGT bagi tahun 2019?
4. Sekiranya seorang pegawai perkhidmatan awam meninggal dunia dalam perkhidmatan pada 2 Mac 2019 (TPG pegawai pada 1 Julai) dan tanggungan gemulah telah menerima faedah terbitan, adakah pegawai layak menerima pelarasan gaji dan faedah terbitan tersebut? Siapakah yang akan membuat pelarasan ke atas gaji akhir pegawai tersebut?
5. Adakah PP Bil.8/2019 ini terpakai untuk pegawai Contract of Service?
6. Adakah pekeliling ini terpakai bagi pegawai lantikan tetap yang memilih opsyen skim KWSP?
7. Adakah pegawai yang meninggal dunia sebelum TPG dan sedang mengambil Cuti Separuh Gaji atau Cuti Tanpa Gaji layak diberi PGT diawalkan?

Pelaksanaan Pelarasan Gaji Ke Gaji Permulaan Bagi Menggantikan Pemberian Hadiah Pergerakan Gaji (HPG)

1. Adakah semua pegawai perkhidmatan awam layak menerima pelarasan gaji di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2019 (PP Bil. 9/2019) sekiranya mempunyai kelayakan akademik yang lebih tinggi semasa dalam perkhidmatan.
2. Sekiranya gaji akhir pegawai telah melebihi gaji permulaan yang dinyatakan dalam syarat-syarat lantikan skim perkhidmatanberkenaan, adakah gaji akhirnya akan diselaras ke gaji permulaan kelayakan akademik lebih tinggi itu?
3. Adakah pegawai dari skim perkhidmatan yang ditetapkan layak menerima pelarasan gaji ke gaji permulaan sekiranya pegawai telah dinaikkan pangkat sebelum tarikh memperoleh kelayakan akademik lebih tinggi.
4. Dimanakah rujukan bagi gaji permulaan kelayakan akademik sesebuah skim perkhidmatan?
5. Sekiranya pegawai mempunyai kelayakan lebih tinggi sebelum dilantik, adakah pegawai layak menerima pelarasan ke gaji permulaan ini?
6. Bolehkah tarikh konvokesyen dirujuk sebagai tarikh pelarasan gaji?
7. Apakah dokumen dan prosedur yang diperlukan bagi permohonan pelarasan gaji ini?
8. Pensyarah A sedang menyambung pengajian Ph.D dan akan tamat pada 30 Jun 2020. Adakah Pensyarah A tertakluk dengan Pekeliling Perkhidmatan ini?
9. Pegawai Penyelidik B telah menerima tawaran pembiayaan pengajian dalam bentuk Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) pada tahun 2019. Walau bagaimanapun, beliau akan melanjutkan pengajian pada Februari 2020. Adakah beliau tertakluk dengan Pekeliling Perkhidmatan ini?
11. Adakah Pekeliling Perkhidmatan ini terpakai kepada semua Perkhidmatan Awam?
12. Adakah Pihak Berkuasa Berkanun boleh meminda/menerima pakai sebahagian sahaja Pekeliling Perkhidmatan ini?