Khamis, 21 November 2019
24 Rabi'ul-Awwal 1441
A- A A+

Prinsip - Prinsip Saraan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip saraan?
2. Apakah prinsip-prinsip saraan?
3. Apakah komponen struktur gaji?
4. Apakah Laporan Gaji yang telah dikeluarkan dalam Sistem Saraan Perkhidmatan Awam?

Penambahbaikan Kaedah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maksimum

1. Siapakah yang layak untuk menerima pemberian pergerakan gaji berdasarkan kadar tetap 3% ini?
2. Adakah jadual gaji di Lampiran A dan Lampiran B dalam PP2/2015 mengubah jadual gaji dan kadar KGT yang berkuat kuasa?
3. Apakah syarat-syarat bagi pemberian pergerakan gaji berdasarkan kadar tetap 3%?
4. Mengapakah kadar 3% ditetapkan bagi pelaksanaan penambahbaikan kaedah pemberian Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) di bawah PP2/2015?
5. Bagaimanakah sekiranya pengiraan kadar tetap 3% daripada gaji maksimum di Lampiran A dan B PP2/2015, didapati kurang daripada kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) sesuatu gred?
6. Mengapa kadar tetap 3% bagi pegawai di Gred 11 lebih rendah daripada kadar KGT asal bagi gred tersebut?
7. Adakah pegawai yang bersara paksa pada 1 Januari 2015 layak diberi PGT bagi tahun 2015?
8. Adakah Pengurusan Sumber Manusia (PSM) Jabatan perlu membuat pelarasan gaji bagi pegawai yang telah bersara pada 26 Mac 2015 dan belum menerima PGT?
9. Adakah pegawai yang berada di gaji maksimum dan dipinjamkan ke agensi Kerajaan layak menikmati kaedah pemberian PGT di bawah PP2/2015 dan perlukah gaji pegawai diselaraskan?
10. Adakah kadar tetap 3% ini akan digunakan pada tiap-tiap kali pemberian PGT bagi pegawai yang memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan?
11. Bagi pegawai yang dinaikkan pangkat, bagaimanakah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat pegawai?
12. Sekiranya pegawai telah berada di gaji maksimum dan telah menerima pergerakan gaji berasaskan kadar tetap 3%, bagaimanakah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat pegawai, sama ada berdasarkan kadar tetap 3% atau KGT asal atau kaedah lain?
13. Adakah urusan PGT di bawah PP2/2015 mengubah kaedah pengiraan Elaun Memangku?
14. Adakah PP2/2015 terpakai untuk pegawai Contract of Service? Ini kerana berdasarkan P.U.(A) 1/2012, istilah pegawai termasuk pegawai lantikan secara kontrak. Adakah pegawai lantikan kontrak layak menikmati pergerakan gaji berasaskan kadar tetap 3% ini?
15. Bagaimanakah sekiranya seseorang pegawai yang berada di gaji maksimum dikenakan tindakan tatatertib turun pangkat atau turun gaji?