Sabtu, 13 April 2024
04 Syawal 1445
 • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Pembangunan Organisasi

*Sila klik pada soalan untuk mendapatkan jawapan

 

1. Apakah Perbezaan Di antara "Contract For Service" (CFS) dengan Contract Of Service" (COF)?

Contract Of Service (COS)
COS mengguna pakai skim perkhidmatan, gred dan kadar gaji sebagaimana yang ditetapkan di dalam Perkhidmatan Awam. Kaedah pembayaran dibuat dengan menggunakan peruntukan OS11000 / OS29000. Bagi kaedah pembayaran, terdapat dua (2) jenis peruntukan yang diguna pakai iaitu:-

 • Peruntukan OS11000 - Lantikan kontrak yang menggunakan peruntukan OS11000 mengguna pakai perjawatan sedia ada. Urusan pengisian tertakluk kepada Pihak Berkuasa Melantik seperti skim perkhidmatan gunasama yang dilaksanakan oleh Bahagian Perkhidmatan di JPA.
 • Peruntukan OS29000 - Lantikan kontrak di bawah OS29000 tidak mengguna pakai perjawatan sedia ada. Walau bagaimanapun lantikan tersebut bersandarkan kepada skim perkhidmatan dan gred jawatan serta kadar gaji yang digunakan dalam perkhidmatan awam. Sebarang pewujudan di bawah OS29000 perlu merujuk kepada Bahagian Pembangunan Organisasi untuk pertimbangan.

Contract For Service (CFS)
CFS tidak mengguna pakai sebarang skim perkhidmatan, gred jawatan, kadar gaji serta sebarang peraturan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perkhidmatan Awam. Pelantikan CFS dipohon kepada Kementerian Kewangan bagi menetapkan syarat-syarat perkhidmatan yang tertentu.


 

Penubuhan agensi baru merujuk kepada implikasi kajian yang melibatkan pertambahan jumlah agensi di dalam sektor awam. Sebarang cadangan bagi penubuhan sesuatu agensi baru perlu dikemukakan ke Mesyuarat JKTT yang dipengerusikan oleh YBhg. Ketua Setiausaha Negara. Sekiranya diluluskan, ianya akan melibatkan penambahan satu program baru di dalam waran perjawatan.

Penubuhan Pejabat /Cawangan merujuk kepada penubuhan Pejabat /Cawangan yang juga membawa kepada perubahan/ pertambahan program di dalam waran perjawatan.

Kajian Penyusunan Organisasi melibatkan perubahan kepada struktur organisasi sedia ada di sesebuah agensi. Kajian ini memerlukan asas permohonan yang melibatkan penyediaan Pelan Strategik Organisasi atau Langkah Penjenamaan Semula daripada agensi. Kajian ini turut melibatkan perubahan aktiviti/program di dalam waran perjawatan.

Kajian Pengukuhan Perjawatan merupakan kajian yang melibatkan cadangan pewujudan jawatan tambahan/membuat perubahan butiran tanpa melibatkan perubahan struktur organisasi sesebuah agensi. Ia juga tidak meminda kedudukan aktiviti /program di dalam waran perjawatan.


 

Antara kaedah yang diguna pakai adalah seperti berikut:-

  • Relativiti dan Pariti
   Kajian keperluan perjawatan agensi berdasarkan fungsinya melalui perbandingan dengan agensi yang lebih mantap dari segi perjawatan.

  • Model
   Satu struktur yang seragam dan lengkap sebagai rujukan dan panduan bagi permohonan perjawatan.

  • Wajaran
   Teknik yang menggariskan elemen/ kriteria tertentu yang diberi nilaian/pemberat sebagai asas penetapan sesuatu keputusan.

  • Nisbah Perjawatan
   Perkadaran di antara beban tugas dengan jumlah perjawatan yang diperlukan

  • Norma Perjawatan
   Piawaian/standard yang digunakan bagi menentukan perjawatan dan struktur organisasi yang diperlukan mengikut fungsi /peranan yang telah ditentukan bagi sesuatu agensi itu.

Antara kaedah utama yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan kajian adalah seperti berikut:

Kajian Perubahan Gred Jawatan Kajian Pengukuhan Perjawatan
Perbandingan SetaraNisbah perjawatan
Model Perjawatan Model Perjawatan
WajaranNorma Perjawatan

 

Gred Utama dan Gred Khas tergolong di dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi namun dibezakan mengikut peranan berikut:

 • Gred Utama – Jawatan yang menjalankan fungsi pengurusan dan penggubalan dasar. Contoh: Ketua Pengarah di sesebuah Jabatan.
 • Gred Khas – Jawatan yang mengiktiraf kepakaran dan pengalaman dalam bidang-bidang khusus, tidak memainkan peranan ataupun menjalankan tugas yang bersifat pengurusan dan strategik. Contoh: Pakar Perubatan di Hospital.

 

Jawatan Terbuka diwujudkan bagi membolehkan pengisian dibuat oleh mana-mana skim perkhidmatan yang mempunyai kemahiran /kepakaran yang diperlukan dalam menjalankan sesuatu tugas. Ia turut membuka peluang kemajuan kerjaya bagi organisasi yang bersifat tertutup memandangkan pengisian jawatan tersebut adalah bersifat fleksibel. Walau bagaimanapun pewujudan Jawatan Terbuka ini tidak boleh digunakan bagi tujuan kenaikan pangkat dan pengesahan Jawatan. Bagi tujuan pengesahan kenaikan pangkat penyandang, permohonan perlu dikemukakan kepada BPO bagi menukar taraf jawatan tersebut kepada tertutup.


 

Terdapat dua (2) isu utama di dalam persoalan ini iaitu isu pengambilan kakitangan bagi mengisi jawatan pada gred kenaikan pangkat dan penyelesaian isu gred sisipan di agensi Y.

Isu I (Pengisian Jawatan Pada Gred Kenaikan Pangkat – W48)
Apabila agensi dibekalkan dengan jawatan kenaikan pangkat, Agensi terbabit perlu mengemukakan permohonan kepada BPO menerusi cawangan skim perkhidmatan bagi memohon kelulusan pengambilan kakitangan bagi mengisi jawatan di gred terbabit. Ia bagi memastikan pegawai yang dilantik berkelayakan menikmati faedah persaraan.

Isu II (Ketiadaan Gred Sisipan)
Gred sisipan merujuk kepada lapisan gred bagi sesuatu skim perkhidmatan bagi memberi peluang kemajuan kerjaya kepada penyandang seperti gred 44,48,52 dan 54. Berdasarkan kepada kes di atas, terdapat tiga (3) syor yang boleh dicadangkan kepada Agensi Y iaitu:

 • Memfleksikan jawatan sedia ada dengan gred jawatan kenaikan pangkat seperti Akauntan, Gred W41/W44;
 • Melaksanakan kenaikan pangkat ke gred sisipan menerusi kaedah Khas Untuk Penyandang iaitu Akauntan. Gred W41 berada di post W48; atau
 • Mewujudkan jawatan gred sisipan baru iaitu pewujudan jawatan Akauntan, Gred W44.
Walau bagaimanapun, semua syor yang dinyatakan perlu mempunyai asas yang kukuh untuk dipertimbangkan oleh JPA seperti wujud pertambahan beban tugas, wujud perubahan skop tugas dan sebagainya.

 

Agensi dinasihati agar membuat permohonan perjawatan baharu khususnya pada gred kenaikan pangkat. Kajian bagi pewujudan jawatan di gred kenaikan pangkat tidak akan dipertimbangkan sekiranya tiada pertambahan beban tugas yang setara dengan gred yang dipohon. JPA menerusi BPO juga tidak mengesyorkan kaedah pewujudan Jawatan Khas Untuk Penyandang (KUP) sebagai jalan penyelesaian terhadap isu perjawatan di agensi Badan Berkanun berdasarkan faktor-faktor berikut:

 • Kuasa pewujudan jawatan KUP bagi agensi berkanun hanya boleh dipertimbangkan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat yang turut diwakili oleh pihak Kementerian Kewangan dan JPA;
 • Pewujudan jawatan KUP tanpa justifikasi beban tugas yang setara boleh memberi kesan terhadap mutu produktiviti sesebuah organisasi; dan
 • Pewujudan jawatan KUP yang dibuat tanpa pertimbangan yang teliti boleh menyebabkan berlakunya masalah kecacatan struktur di dalam organisasi sesebuah agensi.

 

Jawatan Khas Untuk Penyandang (KUP) hanya akan dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam apabila penyandang telah dinaikkan pangkat dan tidak ada jawatan yang sesuai bagi menampung penyandang tersebut. Di dalam kes di atas, jawatan KUP Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 tidak dapat diwujudkan kerana jawatan hakiki penyandang masih pada gred asal walaupun penyandang memangku jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22.


 

Agensi dengan saraan diasingkan merujuk kepada agensi berkanun di yang ditubuhkan bawah peruntukan Akta Parlimen/Enakmen Negeri.

 • Agensi dengan saraan diasingkan dan dibebaskan
  Agensi dengan saraan diasingkan dan dibebaskan bermaksud agensi bebas menentukan hala tuju organisasi termasuk menguruskan sumber pendapatan, saraan (gaji dan pampasan) dan sumber manusia (perkhidmatan dan perjawatan) tanpa perlu merujuk kepada kelulusan Agensi Pusat seperti JPA. Contoh: Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH), Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).
 • Agensi dengan saraan diasingkan tetapi tidak dibebaskan
  Agensi dengan saraan diasingkan tetapi tidak dibebaskan bermaksud agensi masih lagi tertakluk kepada kelulusan Agensi Pusat dalam menentukan urusan perjawatan dan skim perkhidmatan. Satusatunya agensi yang masih terlibat adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

 

Di dalam Sistem Saraan Malaysia (SSM), skim perkhidmatan Penolong Pegawai Sains telah menetapkan bahawa syarat lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Sains Gred C27 adalah seperti berikut:

 • Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (Gaji permulaan pada Gred C27: P1T1); atau
 • Diploma Sains (Gaji permulaan pada Gred C27: P1T1); atau
 • Diploma Teknologi Makmal (Gaji permulaan pada Gred C27: P1T5); atau
 • Diploma Kimia Industri atau Mikrobiologi (Gaji permulaan pada Gred C27:P1T6).
Oleh itu, gaji permulaan bagi calon-calon dengan kelayakan Diploma Sains dan Diploma Teknologi Makmal adalah masing-masing ditetapkan pada P1T1 dan P1T5. Sementara itu, oleh kerana kelayakan Diploma Teknologi Getah dan Plastik adalah diiktiraf setaraf dengan Diploma Kimia Industri, maka gaji permulaan bagi calon dengan kelayakan tersebut adalah pada P1T6.
Dengan pemansuhan kaedah Jadual Gaji Matriks semasa pelaksanaan kenaikan gaji pegawai awam Persekutuan di bawah SSM melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2012, maka gaji permulaan bagi skim perkhidmatan Penolong Pegawai Sains berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012 adalah seperti berikut:
 • Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (Gaji permulaan pada Gred C27: P1 RM1373.11 ); atau
 • Diploma Sains (Gaji permulaan pada Gred C27: P1 RM1373.11); atau
 • Diploma Teknologi Makmal (Gaji permulaan pada Gred C27: P1 RM1673.91); atau
 • Diploma Kimia Industri atau Mikrobiologi (Gaji permulaan pada Gred C27: P1 RM1749.12).

 

Meskipun PDRM dan ATM merupakan sebahagian daripada perkidmatan awam di Malaysia, namun ia merupakan perkhidmatan yang unik kerana ia melibatkan elemen-elemen Arahan dan Kawalan yang lebih ketat dan kompleks berbanding dengan perkhidmatan awam lain. Sehubungan itu, tidak boleh dibuat perbandingan antara perkhidmatan PDRM dan ATM dengan perkhidmatan awam yang lain.


 

KMP membolehkan Pihak Berkuasa Melantik (PBM) membuat pengambilan dari kalangan calon-calon dengan pelbagai bidang atau peringkat kelayakan akademik. Tujuan utama KMP diwujudkan adalah bagi membolehkan perolehan modal insan yang kompeten dan berprestasi tinggi bagi memenuhi keperluan perkhidmatan awam. Kategori KMP adalah seperti berikut:

 • KMP Bidang Akademik atau profesional (cth.: sains, ekonomi, Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia dll.);
 • KMP Peringkat Kelayakan Akademik (cth.: Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dll.).

 

Jawatan KUP ialah jawatan yang diwujudkan bagi mengekalkan atau menyesuaikan gred hakiki penyandang apabila berlaku perbezaan dengan hakiki jawatan yang disandarkan. Jawatan yang diwujudkan itu adalah secara KUP dan akan dimansuhkan sebaik sahaja penyandang meninggalkan jawatan tersebut. Situasi/keadaan yang membolehkan jawatan KUP ini dipohon ialah:

 • atas sebab-sebab kepentingan perkhidmatan iaitu:
  • penyandang jawatan tersebut dinaikkan pangkat sedangkan jawatannya tidak dinaik taraf; atau
  • jawatan yang disandang oleh pegawai berkenaan dinaikkan atau diturunkan tarafnya.
 • untuk menampung pegawai-pegawai yang mengisi jawatan-jawatan dalam perkhidmatan jumud; atau
 • berikutan dengan perubahan dalam dasar perkhidmatan Kerajaan hasil dari penguatkuasaan Surat Edaran JPA Bilangan 12 Tahun 2009-Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Telah Berkhidmat 15 Tahun dan Lebih Dalam Skim Perkhidmatan dan Perkhidmatan Semasa.

 

Sebagai Bahasa Kebangsaan Malaysia, Bahasa Melayu merupakan medium komunikasi utama di Malaysia. Sehubungan itu, seseorang yang dilantik ke perkhidmatan awam perlu menguasai kemahiran pembacaan, pertuturan dan penulisan dalam Bahasa Melayu supaya beliau boleh berkomunikasi secara berkesan dengan pelanggan. Penentuan tahap dan peringkat kelulusan Bahasa Melayu bagi setiap skim perkhidmatan adalah berdasarkan kepada keperluan perkhidmatan. Tahap kelulusan yang digunapakai adalah sama ada Kepujian atau Lulus manakala peringkat kelulusan adalah sama ada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau Sijil Rendah Pelajaran (SRP). Namun begitu, bagi skim perkhidmatan yang menetapkan syarat lantikan yang lebih rendah daripada PMR/SRP, syarat Bahasa Melayu yang ditetapkan hanyalah berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan.


 

Pihak Berkuasa Melantik (PBM) telah dimaklumkan mengenai isu pengambilan bagi jawatan-jawatan kritikal. Keseluruhan aspek mengenai perkara ini akan dikaji bagi memastikan tidak berlaku kekurangan tenaga sektor awam dalam tempoh pembekuan pengambilan ini. Tempoh pembekuan pengambilan baru ini berkuat kuasa mulai 20 Mei 2011 sehingga 31 Ogos 2011. Selepas tempoh berkenaan, proses pengambilan adalah seperti biasa.


 

 • Pengurusan Tertinggi : Gred JUSA C – Turus I;
 • Pengurusan dan Profesional : Gred 41 – Gred 54;
 • Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma/STPM : Gred 27 – Gred 40;
 • Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM : Gred 17 – Gred 26; dan
 • Kumpulan Sokongan Berkelayakan PMR/SRP dan ke bawah: Gred 1 – Gred 16.

 


Skim perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 menetapkan syarat lantikan minimum pada SPM di samping dua kelayakan lebih tinggi iaitu Sijil Perdagangan Malaysia dan Sijil Politeknik dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira. Sehubungan itu, sekiranya pegawai memiliki kelayakan tersebut maka beliau boleh diberikan gaji permulaan yang lebih tinggi daripada P1T1 sepertimana dinyatakan di dalam skim perkhidmatan tersebut. Walau bagaimanapun, oleh kerana kelayakan diploma bukan merupakan syarat lantikan ke jawatan berkenaan, maka pegawai tidak boleh diberikan gaji permulaan lebih tinggi berdasarkan kelayakan diploma yang dimilikinya. Namun begitu, pegawai boleh memohon untuk mengisi jawatan Penolong Akauntan Gred W27 melalui saluran pegawai sedang berkhidmat atau melalui kaedah Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) dengan menggunakan kelayakan diploma perakaunan beliau kerana skim perkhidmatan Penolong Akauntan memperuntukkan diploma dalam bidang pengajian perdagangan atau pengajian perakaunan sebagai syarat lantikan ke perkhidmatan tersebut.


 

Sebarang permohonan untuk penambahan jawatan baru bagi sesebuah jabatan/ agensi perlulah mengambil kira arahan semasa Kerajaan dan melalui kaedah penempatan semula (redeployment) atau secara tukar ganti (trade-off) dengan jawatan sedia ada.


 

Iklan kekosongan jawatan perlu menyatakan syarat lantikan sepertimana yang ditetapkan oleh sesuatu skim perkhidmatan yang berkenaan. Oleh kerana skim perkhidmatan Pegawai Tadbir tidak menetapkan syarat lantikan khusus dalam bidang tertentu maka Pihak Berkuasa Melantik tidak boleh menetapkan secara khusus bidang-bidang tertentu di peringkat ijazah sarjana muda di dalam iklan jawatan tersebut. Walau bagaimanapun, tapisan secara pentadbiran boleh dibuat terhadap permohonan yang diterima.


 

Skim perkhidmatan Juruaudio Visual merupakan antara 13 skim perkhidmatan yang terlibat dalam pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2011 – Kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2011. Berdasarkan kepada pekelililng perkhidmatan tersebut, penyandang skim perkhidmatan Juruaudio Visual yang memiliki kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dan 3 adalah layak diberi pelarasan gaji berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pekeliling perkhidmatan tersebut.


 

Setiap skim perkhidmatan dalam Perkhidmatan Awam Malaysia sentiasa ditambahbaik dari masa ke semasa selaras dengan keperluan perkhidmatan dan perubahan skop fungsi bidang tugas sesuatu perkhidmatan tersebut. Oleh itu, JPA mengambil perhatian atas permohonan tersebut dan akan mempertimbangkannya sekiranya ada kajian penambahbaikan skim perkhidmatan berkenaan pada masa akan datang.


 

Pegawai Penyelaras AduanNo. TelefonEmel
Puan Salina binti Mohd Siha 03-8885 4253Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Puan Nur Anizawaty binti Zulkifly03-8885 4288 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Puan Nur Hafizah binti Adam03-8885 4187 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Puan Syahirah binti Saad03-8885 4960 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

 
 

 

Terma dan Takrifan

 

TERMA

TAKRIFAN

1.

Kementerian

Kementerian adalah organisasi yang diwujudkan untuk menggubal dasar, merancangkan program dan melaksanakannya di bawah arahan seorang menteri.

2.

Jabatan

Jabatan adalah agensi pelaksana bagi sebuah kementerian atau pentadbiran negeri.

3.

Pihak Berkuasa Tempatan/ Penguasa Tempatan

Berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 Akta 171), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Kerajaan Tempatan ditafsirkan sebagai mana-mana Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah, mengikut mana-mana berkenaan, dan berhubungan dengan Wilayah Persekutuan ertinya Datuk Bandar Kuala Lumpur yang dilantik di bawah seksyen 4 Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 [Akta 190].

4.

Program

Di dalam konteks Sistem Perbelanjaan Berasaskan Outcome, program didefinisikan sebagai pengkelasan kerja yang dilaksanakan oleh sesebuah agensi untuk mencapai matlamatnya. Ia mewakili bidang kerja sesebuah agensi dan biasanya terdiri daripada sejumlah aktiviti di bawah setiap bidang program.

5.

Aktiviti

Satu set tugas operasi yang membentuk sesebuah program yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan outcome/ output.

6.

Sub Aktiviti

Sub Aktiviti ialah satu operasi yang khusus di dalam sesebuah aktiviti yang bersama dengan sub aktiviti lain yang diletakkan di bawah aktiviti yang sama dapat membantu pencapaian matlamat aktiviti berkenaan.

7.

Carta Organisasi

Carta organisasi ialah carta atau rajah yang menunjukkan susunan program, aktiviti, sub aktiviti dan juga gred serta bilangan jawatan yang terdapat dalam sesebuah organisasi.
Carta organisasi juga dapat menunjukkan garis tanggungjawab (lines of responsibility) skop dan bidang kawalan (span of control) antara satu peringkat kakitangan dan peringkat yang lain dalam sesebuah organisasi serta bidang tugas masing-masing.

8.

Carta Fungsi

Carta fungsi ialah rajah yang mengandungi keterangan tugas utama yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi.

9.

Waran Perjawatan

Dokumen perundangan yang memberi kuasa bagi mewujudkan menambah atau mengurangkan bilangan jawatan awam atau mengubah tangga gaji gred jawatan yang diperuntukkan di bawah sesuatu Maksud Perbelanjaan Anggaran Persekutuan dan seterusnya membenarkan bayaran gaji/ imbuhan dibuat


Rujukan : Buku MOF dan Buku Panduan Perakuan Perjawatan 2020

10.

Surat Kelulusan Perjawatan (SKP)

Dokumen yang memperakukan perubahan jawatan awam (pewujudan/ pertambahan/ pengurangan jawatan) yang diperuntukkan di bawah sesuatu Maksud Perbelanjaan Anggaran Persekutuan kepada Badan-badan Berkanun Persekutua dan Maksud Perbelanjaan Negeri kepada Kerajaan Negeri/ Badan-badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan.


Rujukan : Buku MOF

11.

Tarikh Kuat Kuasa

Tarikh kuat kuasa ialah tarikh yang ditentukan bagi menguatkuasakan perubahan terhadap waran perjawatan atau surat kelulusan perjawatan, berdasarkan kepada undang-undang perbekalan serta keputusan Mesyuarat Kabinet dan mesyuarat jawatankuasa yang berkaitan.


Pindaan pada takrifan sedia ada.

12.

Senarai Perjawatan

Senarai yang mengandungi butir-butir lanjut mengenai bilangan jawatan yang diluluskan dan ditunjukkan di bawah emolumen bagi Kementerian-kementerian dan Jabatan-jabatan dalam Anggaran Perbelanjaan Mengurus bagi sesuatu tahun.


Rujukan : Buku MOF

13.

Kenaikan Gred Jawatan

Kenaikan gred jawatan ialah perubahan gred hakiki jawatan kepada yang lebih tinggi berikutan dengan peningkatan kompleksiti tugas, tanggung jawab dan perubahan dasar yang memerlukan kemahiran dan pengalaman yang lebih tinggi.

14.

Penurunan Gred Jawatan

Penurunan gred jawatan merupakan perubahan gred jawatan daripada yang tinggi kepada yang rendah berikutan dengan pengurangan kompleksiti tugas dan tanggungjawab.

15.

Jawatan Baharu

Jawatan Baharu ialah jawatan yang baharu diwujudkan dalam sesuatu program/ aktiviti yang mana jawatan tersebut belum pernah diwujudkan lagi.


Rujukan : Buku Panduan Perakuan Perjawatan 2013

16.

Jawatan Jumud

Jawatan jumud ialah jawatan di bawah skim-skim perkhidmatan yang tidak dipakai lagi dalam skim perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa dan akan dimansuhkan apabila jawatan tersebut kosong.


Rujukan : Buku Panduan Perakuan Perjawatan Tahun 2020

17.

Jawatan Terbuka

Jawatan terbuka adalah jawatan tetap dan grednya telah ditentukan, namun pengisiannya tidak ditentukan untuk skim perkhidmatan yang khusus. Pengisiannya boleh dibuat dari mana-mana skim perkhidmatan yang diputuskan oleh pihak tertentu. Jawatan ini diwujudkan untuk membolehkan agensi pelaksana mendapatkan perkhidmatan pegawai yang berkelayakan dan sesuai untuk melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dalam sesuatu jangka masa. Jawatan ini tidak boleh digunakan bagi tujuan kenaikan pangkat dan pengesahan jawatan.


Rujukan : Buku Panduan Perakuan Perjawatan Tahun 2020

18.

Jawatan Tetap

Jawatan yang diwujudkan bagi menjalankan fungsi yang berpanjangan di mana peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan tersenarai dalam senarai perjawatan. Jawatan ini merupakan jawatan yang berpencen dan membawa bersama-samanya elemen pencen iaitu jawatan ini akan berkekalan dan biasanya keperluan jawatan tersebut melebihi tempoh 10 tahun. Jawatan jenis ini diisi oleh pegawai-pegawai tetap, sementara dan kontrak.


Rujukan : Buku MOF

19.

Jawatan Sementara

Jawatan yang diwujudkan untuk menjalankan sesuatu fungsi bagi suatu tempoh yang tertentu di mana peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan tersenarai dalam senarai perjawatan


Rujukan : Buku MOF

20.

Jawatan Tambah Sentara

Jawatan tambah sentara adalah jawatan 'reserve' yang tidak mempunyai tugas (non-functional) dan boleh dianggap sebagai jawatan 'dummy/token'. Fungsinya semata-mata hendak menyangkutkan pegawai yang berada buat sementara di luar garisan perkhidmatannya, kerana telah dipinjamkan ke badan berkanun/ antarabangsa atau ditukarkan sementara ke jawatan yang bukan kader kepada perkhidmatannya yang asal dengan tujuan memelihara hak-hak pencen serta perkhidmatan pegawai tersebut di dalam perkhidmatan asal beliau.


Rujukan : Buku Panduan Perakuan Perjawatan Tahun 2020

21.

Jawatan Khas Untuk Penyandang

Jawatan yang diwujudkan bagi mengekal atau menyesuaikan gred jawatan dan/atau skim perkhidmatan hakiki penyandang apabila berlaku perbezaan dengan gred hakiki jawatan dan/atau skim perkhidmatan yang disandarkan.

Jawatan KUP diwujudkan dalam keadaan berikut:

 1. Untuk menampung pegawai-pegawai yang mengisi jawatan-jawatan dalam skim perkhidmatan yang jumud;
 2. Atas sebab-sebab kepentingan perkhidmatan iaitu setelah:
 • Penyandang jawatan tersebut dinaikkan pangkat sedangkan jawatannya tidak dinaikkan taraf; atau
 • Jawatan yang disandang oleh pegawai berkenaan dinaikkan atau diturunkan tarafnya.

Rujukan : Buku Panduan Perakuan Perjawatan Tahun 2020

22.

Jawatan Simpanan Latihan

Jawatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan perkhidmatan anggota yang melanjutkan pelajaran atau mengikuti kursus melibatkan tempoh belajar/ kursus sekurang-kurangnya selama satu (1) tahun.

23.

Jawatan Kader

Jawatan yang diwujudkan di sesebuah kementerian/ jabatan berdasarkan keperluan, namun pengisiannya dilakukan oleh Ketua Perkhidmatan jawatan berkenaan yang bukan dari kementerian/ jabatan tersebut. Sebagai contoh, Jawatan Jurutera yang ditempatkan di Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) atas keperluan kepakarannya tetapi ketua perkhidmatannya adalah Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya. Pewujudan jawatan kader digunakan bagi tujuan mengelakkan wujudnya perkhidmatanperkhidmatan kecil tertutup di sesebuah organisasi.


Rujukan : Buku Panduan Perakuan Perjawatan Tahun 2020

24.

Jawatan Kumpulan

Jawatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan perkhidmatan pegawai berkenaan sementara menunggu penempatan yang sesuai.


Rujukan : Buku Panduan Perakuan Perjawatan Tahun 2020

25.

Gred Hakiki Jawatan

Gred hakiki jawatan ialah gred jawatan sepertimana di dalam waran perjawatan yang ditetapkan untuk sesuatu jawatan berdasarkan fungsi dan tanggungjawab yang akan dilaksanakan oleh penyandang jawatan tersebut.

26.

Gelaran Jawatan Nomenclature

Gelaran jawatan ialah panggilan atau nama yang diberikan kepada jawatan-jawatan yang digunakan oleh sesuatu organisasi dalam melaksanakan aktivitinya. Ia dapat menentukan hubungan antara jawatan-jawatan yang terdapat dalam organisasi tersebut dan juga fungsi serta tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan.


Rujukan : Buku MOF(tambah baik)

27.

Butiran

Butiran merupakan petunjuk yang menjadi rujukan untuk melakukan sebarang pindaan/ perubahan dalam senarai perjawatan. Ia menerangkan kedudukan jawatan di dalam sesuatu aktiviti/ program dan susunan bermula daripada jawatan gred tertinggi ke gred yang terendah dalam sesebuah program/ aktiviti.


Rujukan : Buku Panduan Perakuan Perjawatan 2013 (tambah baik)

28.

Penyusunan Semula

Perubahan struktur dan fungsi sesebuah organisasi yang melibatkan perubahan sama ada objektif, hala tuju, peranan, visi atau misi sesebuah organisasi.

29.

Pengukuhan Perjawatan

Ciri-ciri permohonan pengukuhan perjawatan adalah seperti berikut:

 1. Pewujudan pejabat di peringkat daerah/ cawangan baharu;
 2. Penubuhan bahagian/ cawangan/ unit/ seksyen baharu di sesebuah organisasi; dan
 3. Pewujudan/ pemansuhan/ agihan jawatan di bahagian/cawangan/ unit/ seksyen sedia ada yang tidak melibatkan perubahan struktur organisasi.

30.

Penubuhan Agensi Baharu

Pewujudan sesebuah agensi sektor awam berikutan keputusan Kerajaan.

31.

Pelantikan Di Bawah OS29000

Pelantikan yang tidak mengisi mana-mana jawatan kosong tetapi mendapat persetujuan BPO, JPA dan Pejabat Belanjawan Negara, Perbendaharaan Malaysia terlebih dahulu. Jika pelantikan dibenarkan, emolumen pegawai hendaklah dibayar di bawah peruntukan OS 29000.

32.

Deskripsi Tugas (Job Description)

Deskripsi Tugas ialah satu ringkasan yang memberi gambaran yang menjelaskan jenis kerja dan tugas harian yang dijalankan oleh sesuatu jawatan tersebut.

33.

Beban Tugas

Beban tugas ialah satu kumpulan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan dan perlu dilaksanakan pada tahap prestasi yang diharapkan mengikut penghuraian kerja sesuatu jawatan.

34.

Kompleksiti Tugas

Ditakrifkan sebagai tahap kerumitan bagi melaksanakan sesuatu tugas. Kerumitan ini mungkin disebabkan oleh jenis tugas itu sendiri, keperluan-keperluan yang dimestikan bagi melaksanakan sesuatu tugas, kerjasama dan bantuan yang diperlukan untuk melaksanakannya, peralatan yang digunakan serta kemahiran yang diperlukan. Kebiasaanya kompleksiti tugas dikenal pasti melalui kaedah perbandingan.

35.

Jawatan Gred Khas

Jawatan yang diwujudkan bagi mengiktiraf kepakaran dan pengalaman pegawai. Jawatan ini tidak bersifat pengurusan ataupun strategik.


Rujukan : Buku Maklumat Skim PerkhidmatanTahun 2022
 
 1. Keputusan/ Arahan Kerajaan
 2. Perubahan Misi, Visi dan Objektif Agensi (jika berkaitan)
 3. Perubahan Perundangan/Peraturan (jika ada)
 4. Perubahan Teknologi
 5. Pertambahan/pengurangan beban tugas/skop
 6. Perubahan Kompleksiti tugas
 7. Pewujudan Norma Perjawatan (jika berkaitan)
 8. Aplikasi Model Perjawatan (jika berkaitan)
 9. Perbandingan dengan agensi/jawatan setanding
 1. Perlembagaan Persekutuan, Perkara 112.
 2. Perlembagaan Persekutuan, Perkara 132.
 3. Akta Acara Kewangan, Seksyen 15(3), 1957.
 4. Akta Tugas-Tugas Menteri 1969.
carta struktur semula

Menyelesaikan kajian penyusunan semula organisasi dan pengukuhan perjawatan seperti berikut:

 1. Memberi konsultasi penyusunan semula organisasi/pengukuhan perjawatan dalam masa empat (4) minggu dari tarikh permohonan diterima; dan
 2. Menyelesaikan urusan kajian penyusunan semula organisasi/pengukuhan perjawatan dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh maklumat lengkap diterima

 

 1. Puan Siti Fatimah binti Mohd Daud
  03-88854267
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 2. Puan Noor Azralina bt Zakaria
  03-88854239
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 3. Encik Muhamad Hairil b. Mohd Yasin
  03-88854074
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 

Seperti di Lampiran 1 (hanya untuk permohonan perjawatan)
Seperti di Lampiran 2 (Senarai Semak Penyediaan Dokumen Permohonan Perjawatan)

Terma dan Takrifan

 

TERMA

TAKRIFAN

1.

Kumpulan Perkhidmatan

Kumpulan Perkhidmatan adalah kelompok perkhidmatan yang disusun mengikut keutamaan peranan, prinsip-prinsip kumpulan gaji dan kelayakan akademik yang ditetapkan sebagai syarat kelayakan masuk.

Di bawah pelaksanaan Sistem Saraan Baru (SSB) dan seterusnya Sistem Saraan Malaysia (SSM), struktur perkhidmatan sektor awam dibahagikan kepada tiga (3) Kumpulan Perkhidmatan iaitu Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan.

2.

Kumpulan Pengurusan Tertinggi

Kumpulan Perkhidmatan berbentuk kenaikan pangkat daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional bagi jawatan-jawatan strategik. Ia terdiri daripada Gred Jawatan Utama C dan ke atas.

3.

Kumpulan Pengurusan & Profesional

Kumpulan Perkhidmatan yang terdiri daripada skim perkhidmatan yang memperuntukkan syarat kelayakan masuk sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda atau kelayakan-kelayakan lain yang lebih tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan.

4.

Kumpulan Pelaksana

Kumpulan Perkhidmatan yang terdiri daripada skim-skim perkhidmatan memperuntukkan syarat kelayakan masuk peringkat diploma dan ke bawah yang diiktiraf oleh Kerajaan.

5.

Skim Perkhidmatan

Satu dokumen yang mengandungi syarat-syarat bagi melantik seseorang ke mana-mana perkhidmatan dalam Perkhidmatan Awam.

6.

Skim Perkhidmatan Bersepadu

Skim perkhidmatan yang menggabungkan dua atau lebih kumpulan kelayakan akademik dalam satu skim perkhidmatan. Contohnya kelompok Kumpulan Pelaksana berkelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan Kumpulan Pelaksana berkelayakan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau diploma

7.

Skim Perkhidmatan Jumud

Skim perkhidmatan yang fungsi perkhidmatannya yang tidak lagi diperlukan (obsolete) dan semua pelantikan baharu diberhentikan. Sesuatu perkhidmatan itu boleh dijumudkan atas sebab-sebab berikut:

 1. Fungsi perkhidmatan tidak lagi diperlukan; atau
 2. Fungsi perkhidmatan telah diambil alih oleh perkhidmatan lain(sama ada fungsinya diperluaskan atau berlaku perubahan fungsi tugas; atau
 3. Fungsi perkhidmatan telah diswastakan, diasingkan saraan atau dialih daya (outsource).
Punca Kuasa

Peraturan 5, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U. (A)1/2012]:

5. (1) Semua pelantikan ke dalam Perkhidmatan Awam hendaklah mengikut syarat yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa pada masa itu.

Pengiktirafan Kelayakan

Kelayakan yang diiktiraf atau kelayakan yang diiktiraf setaraf adalah menjadi salah satu syarat utama untuk pelantikan ke dalam Perkhidmatan Awam sebagaimana yang dinyatakan dalam skim-skim perkhidmatan.

Syarat Kelayakan Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia

Keputusan Jawatankuasa Jemaah Menteri pada bulan Ogos 1968 telah bersetuju supaya kelulusan dalam subjek Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia dijadikan sebagai satu syarat wajib untuk lantikan ke dalam perkhidmatan awam.

Penggubalan/ Penambahbaikan Skim Perkhidmatan
  1. Permohonan Agensi/ Ketua Perkhidmatan
  2. Keputusan Dasar/ Arahan Pemegang Taruh (Stakeholders)
 1. Perlembagaan Persekutuan, Perkara 112.
 2. Perlembagaan Persekutuan, Perkara 132.
 3. Akta Acara Kewangan, Seksyen 15(3), 1957.
 4. Akta Tugas-Tugas Menteri 1969.
 5. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan )2012, Perkara 5.

Menyelesaikan kajian mengikut tempoh masa seperti berikut:

 1. Penggubalan skim perkhidmatan yang lengkap maklumatnya dalam tempoh 8 bulan;
 2. Pindaan kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang lengkap maklumatnya dalam tempoh 6 bulan; dan
 3. Kelonggaran syarat skim perkhidmatan yang lengkap maklumatnya dalam tempoh 1 bulan.
 1. Encik Muhammad Amal bin Abu Bakar
  03-88854240
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 2. Puan Noradiana binti Mohd Ismail
  03-88854223
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 3. Puan Zarina binti Zakaria
  03-8885 4237
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.